Translate

dimarts, 16 d’octubre de 2018

6 D'OCTUBRE 2018 AICS & FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

INTERNACIONALITZACIÓ DE LA CULTURA POPULAR I TRADICIONAL
A MANRESA FIRA MEDITERRÀNIA 2018


Aquest 6 d’octubre a Manresa, al Museu de la Tècnica, el Departament de Cultura de la Generalitat va organitzar una jornada en tres taules: Festivals internacionals, experiències d’entitats catalanes i Casals Catalans a l’exterior amb l’objectiu de propiciar intercanvis culturals de qualitat fora de Catalunya. L’obertura de la jornada va ser a càrrec del Conseller Lluís Puig Gordi en connexió directa.
On October 6th, 2018 Manresa, Catalonia's Art Museum, held the Catalan Government's  Department of Culture three tiered Conference.  It consisted of:  International Festival Organizers, Experiences of Catalan Cultural Entities and  Worldwide Catalan Casal Experiences. The intention was  to promote significant cultural exchanges beyond Catalonia. The keynote speaker, Managing Director Lluís Puig Gordi.


En el primer bloc es va oferir la visió dels programadors de fires i festivals internacionals amb les intervencions de Bartolomiej Drozd, Jagiellonian Fair (Polònia); Angela Hont, Hungarian Heritatge House (Hongria); David Ibañez, Fira Mediterrània (Catalunya) i Lisa Whytock, Showcase Scotland (Escòcia).
Spoke of the internationalization vision of the  International Fair and Festival developers, with participants including, Bartolomiej Drozd, Jagiellonian Fair (Poland); Angela Hont, Hungarian Heritatge House (Hungary); David Ibañez, Fira Mediterrània (Catalonia) and Lisa Whytock, Showcase Scotland (Scotland).


En el segon bloc es van compartir les experiències d’internacionalització amb la participació d’Ivan Besora Roig, ADIFOLK-Associació per a la Difusió del Folklore; Laia Martín Giol, Fal·lera Gironina; Jordi Fosas, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny i Oriol Padró, Societat Coral Amics de la Unió.
In the second round of conferences, international  experiences were  shared by  of Ivan Besora Roig, ADIFOLK-Association for the dissemination of Folklore; Laia Martín Giol, Fal·lera Gironina; Jordi Fosas, Circle of Traditional and Popular Culture Marboleny and Oriol Padró, Choral Society, Friends of the Union.


I en el tercer bloc la xarxa de Casals Catalans a l’Exterior, amb la participació de Jordi Gairin president del Centre Català de Luxemburg, i com a representant de la FIEC-Federació Internacional Entitats Catalanes; Hel·lena Cardús presidenta i Mayte Duarte de l’AICS-American Institute for Catalan Studies de Houston-TX i Estel Llansana presidenta del Casal Català de Tolosa de Llenguadoc.


In the third block of conferences, FIEC,  the Worldwide Catalan Cultural Casal Federation,  with Jordi Gairin, President of the Catalan Casal in Luxembourg, discussed  FIEC role in disseminating Catalan Culture worldwide; Hellena Cardús, President AICS and Mayte Duarte, VP AICS,  presented 40 years  of cultural activities and worldwide promotion of the Catalan culture spearheaded by AICS- the American Institute for Catalan Studies in Houston, Texas and Estel Llansana, President of the Catalan Casal in Toulouse, France presented the history, experiences and projects of the Casal in France.


Imatges by David Murgadas

dimecres, 3 d’octubre de 2018

AICS & FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA

La Fira Mediterrània de Manresa és un mercat d'espectacles que, amb la tradició mediterrània com a eix, es mou en dos àmbits principals: la cultura popular (basada en elements com la transmissió del patrimoni, el creuament entre creació contemporània i arrel tradicional, la participació i l’ampliació de la base social de la cultura) i les músiques del món i folk (músiques vinculades a l’arrel des d’òptiques tant tradicionals com contemporànies).

Se celebra anualment des de l'any 1998 i ha esdevingut un marc d'intercanvis entre professionals del sector que venen i compren espectacles.

La Fira Mediterrània té un caràcter interdisciplinari i aglutina els diferents llenguatges artístics: arts visuals, circ, dansa, exposicions, música, narració oral i teatre. Els espectacles programats són de diferents formats -petit, mig o gran-, de sala o de carrer, i adreçats tant al públic adult com al familiar.

La 21a edició se celebrarà a Manresa del 4 al 7 d’octubre de 2018.

Paral·lelament, la llotja professional és un punt privilegiat de contacte i compravenda tant del sector de les arts escèniques (circ, familiars, arts de carrer...) com de les músiques del món. 

Els objectius de la fira són:

Potenciar la creació i la circulació nacional i internacional de projectes que uneixen la creació contemporània amb la cultura d'arrel.

Ser nucli de trobada, tendències i idees en l'àmbit de la cultura tradicional i potenciar els vincles amb el treball comunitari, la participació i l'ampliació de la base social de la cultura.

Consolidar-se com a mercat líder a l’Estat espanyol en músiques del món i folk.

Potenciar la capacitat d'exportació d'artistes i cultura catalana.

Ser porta d'entrada a l'Estat espanyol de projectes escènics i musicals internacionals.

Actuar com a punt de trobada de professionals a nivell internacional.

Fira Mediterrània de Manresa compta amb un Pla d’Acció Estatal i Internacional per ampliar horitzons amb nous camps d’acció i renovar els principals acords d’edicions anteriors. En aquest sentit, durant 2017 s'han dut a terme al voltant de 30 accions estratègiques a 15 països i regions d’Europa, Àfrica i Amèrica. El Pla es basa en accions d’intercanvi (artístic, professional i/o comunicatiu) i coproduccions i té com a principals objectius potenciar els fluxos de treball professionals i dotar de nous canals d’exhibició al teixit creatiu català. AICS & FIRA MEDITERRÀNIA DE MANRESA


Fira Mediterrània Manresa is a Performing Arts Fair rooted in Mediterranean tradition. It has two main areas of focus: popular culture (based on elements that include the transfer of heritage, the crossover between contemporary creation and traditional regional culture, participation in the social foundations of culture) and music (traditional and contemporary music representative of local regions, with a special emphasis on musics of the Mediterranean Origin).


It has been held every year since 1998 and has become a forum for professionals exchange.

Fira is an interdisciplinary event and the program covers all artistic languages – visual arts, circus, dance, exhibitions, music, storytelling and theatre.

The programmed shows are in different formats - small, medium or large-scale - in venues or in streets, aimed both adult and family audiences.

The 21st edition will be held from 4th to 7th October 2018.

In addition, the Business Area is an outstanding point of contact and sale both in the performing arts sector (circus, family shows, street performance, etc.) and in that of world music.

Fira aims to:
Boost the implementation and dissemination of national and international projects wich fuse  contemporary creativity with traditional and regional culture;
Is the nerve centre of trends and ideas in the realm of traditional culture and promotes connections with community work and participation to increase people’s involvement in culture;
Consolidate its reputation as a leading world music market in Spain;
Promote the export Catalan artists and culture;
Act as a gateway into Spain for howcases international theatre and music projects;
Act as a connection hub for professionals on an international scale.

Fira Mediterrània Manresa has a national and international action plan to broaden horizons by opening up new areas of operations and renew the main partnership agreements from previous years. In 2017, a total number of 30 significant new ventures were planned for 15 countries and regions in Europe, Africa and the Americas. The Plan is based on initiatives for artistic, professional and communications-based exchanges and co-productions, and its main goals are to boost workflow and open up new mechanisms for exhibiting Catalan art and creativity.